تقلب حسابداری

تقلب حسابداری ، هر گونه دست کاری عمدی در صورت های مالی و گزارشات حسابداری که به منظور نمایش صحت و سلامت مالی شرکت انجام می پذیرد را تقلب حسابداری می گویند.

در ادامه خواهید خواند تقلب حسابداری

تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی

تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی ، حسابرسی مالی به منظور ارائه نظر در مورد صورت های مالی تاریخی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. حسابداری عملیاتی به منظور ارزیابی عملکرد، شناسایی فرصت های بهبود و ارائه مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه خواهید خواند تفاوت حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی

تعریف حسابرسی

تعریف حسابرسی ، حسابرسی به منظور صحت اطلاعات مندرج در گزارشات مالی و وضعیت مالی شرکت انجام می گیرد. این گزارشات مالی شامل ترازنامه، صورت درآمد، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت گردش نقدی سازمان می باشد.

در ادامه خواهید خواند تعریف حسابرسی

تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بها

تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بهای تمام شده ، بسیاری از سازمان های تجاری در تشخیص و تمایز دو مفهوم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی دچار اشتباه می شوند. حسابداری مالی در واقع آن چیزی است که سرمایه گذار خارجی آن را مشاهده می نماید، حسابداری مالی بیانگر هزینه ها و عملکرد مالی یک شرکت می باشد.

در ادامه خواهید خواند تفاوت حسابداری مالی با حسابداری بها