تعریف حسابرسی

تعریف حسابرسی ، حسابرسی به منظور صحت اطلاعات مندرج در گزارشات مالی و وضعیت مالی شرکت انجام می گیرد. این گزارشات مالی شامل ترازنامه، صورت درآمد، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت گردش نقدی سازمان می باشد.