تعریف حسابرسی

تعریف حسابرسی ، حسابرسی به منظور صحت اطلاعات مندرج در گزارشات مالی و وضعیت مالی شرکت انجام می گیرد. این گزارشات مالی شامل ترازنامه، صورت درآمد، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و صورت گردش نقدی سازمان می باشد.

حسابرسان برای بررسی گزارشات مالی از قوانین و استانداردهای حسابرسی استفاده می کنند.


وظایف حسابرسان موسسات


- ارزیابی سوابق مالی و حسابداری و اقلام ملموس مثل تجهیزات کارخانه
- سوالت کتبی و شفاهی به صورت رسمی و غیر رسمی از افراد مختلف در سازمان توسط حسابرسان پرسیده می شود.
- تلاش به منظور دریافت تاییدیه کتبی در موارد خاص
پایش های درونی سازمان را می سنجد.
کنترل و نظارت بر چگونگی اجرای برخی از فرآیندها

 

چگونگی انجام حسابرسی

 

- گزارشات مالی توسط مدیریت شرکت تهیه می شود.
- این گزارشات مالی توسط مدیران تایید می شود.
- حسابرسان با توجه به این گزارشات اطلاعات کاملی را از نحوه فعالیت شرکت کسب می کنند سپس بررسی های خود را شروع می کنند.
- حسابرسان درباره فعالیت های شرکت و هر ریسکی که بر وضعیت مالی شرکت اثر می گذارد و نیز عملیاتی که بر کاهش ریسک ها تاثیر می گذارد را شناسایی می کند.
- حسابرسان طبق ریسک هایی که شناسایی شده مدیران را در به منظور اطمینان از کیفیت گزارشات یاری می رسانند.
- در نهایت حسابرسان در مورد اینکه گزارشات مالی توانسته است چهره واقعی سازمان را منعکس کند یا خیر و در ضمن بر اساس استانداردهای مالی تنظیم شده اند یا خیر، قضاوت می کنند و در آخر گزارش حسابرسی خود را به سهماداران و اعضای شرکت ارائه می دهند.


نتیجه پایانی


با تمامی وظایفی که برای حسابرسان بیان شد، این افراد نمی توانند در مورد آینده شرکت و اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد پیش بینی کنند و در ضمن این افراد به صورت همیشگی در شرکت حضور ندارند، چرا که هدف اصلی حسابرسی کسب نظرات کلی درباره اطللاعات موجود در گزارشات مالی می باشد به همین علت حسابرسی در یک چارچوب زمانی مشخصی انجام می شود.