حسابداری افزایش حقوق کارمندان
حسابداری افزایش حقوق کارمندان

حسابداری افزایش حقوق کارمندان ، هر ساله حقوق کارمندان و کارگران با توجه به نرخ تورم سالیانه افزایش می یابد. این افزایش توسط دولت و مجلس با توجه به نرخ تورم در حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعمال می شود.

البته این افزایش درامد همیشه مورد منتقدان بسیاری از افاد قرار می گرفت چرا که عده ای حقوق بیشتری دریافت می کردند و این افزایش حقوق به نفعشان می باشد. و افرادی که حقوق کمتری دریافت می کردند طبیعتا افزایش حقوقشان کمتر از آنها بود.


روش جدید محاسبه افزایش حقوق کارمندان


بر اساس این روش میزان افزایش درآمد برای کسانی که درآمد پایین تری داشتند بیشتر از افردای بوده که سطح درآمدی آنها بیشتر از سایر افراد است. به عبارتی افرادی که حقوق بیشتری دریافت می کردند افزایش حقوق کمتری داشتند. ایت تغیییر شیوه افزایشح وحقوق به این دلیل بو که شکاف های اقتصادی ایجاد شده بین کارمندان دولتی برطرف و اصاح شود.


بهترین شیوه محاسبه افزایش حقوق کارمندان


محسبه دقیق میزان حقوق کارمندان و همچنین افزایش حقوق آنها کاری دشوار می باشد. به ویژه سازمان هایی که دارای کارکنان زیادی هستند بسیار سخت تر خواهد بود. در این حالت وجود یک سازمان اعتباری معتبر در ادرات می تواند به این موضوع کمک بسیار کند. قانون جدید افزایش حقوق کارمندان در اوایل خرداد 97 شورای نگهبان وضع شد و افزایشبیست درصدی میزان حقوق کارمندان با حداقل حقوق دستمزدرا تایید کرد که در آخر از خردا این قانون توسط معاون اول ریاست جمهوری به دستگاههای دولت ابلغ و به اجرا درآمد.